Kontakt
  The clean solution

  Izjava o zaštiti podataka

  Izjava o zaštiti podataka

  Drago nam je što ste zainteresovani za naše preduzeće. Rukovodstvu preduzeća MEIKO zaštita podataka je izuzetno važna. Internet stranice firme MEIKO mogu načelno da se koriste bez navođenja ličnih podataka. Ukoliko zainteresovana osoba želi da koristi neke posebne usluge našeg preduzeća preko naših internet stranica, možda će biti potrebna obrada ličnih podataka. Ako je obrada ličnih podataka potrebna i ako za takvu obradu ne postoje nikakve zakonske osnove, mi generalno tražimo da nam dotična osoba da svoju saglasnost.

  Obrada ličnih podataka, na primer imena, adrese, e-mail adrese ili broja telefona neke osobe vrši se uvek u saglasnosti sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i u skladu sa nacionalnim odredbama o zaštiti podataka koje važe i za firmu MEIKO. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka naše preduzeće želi da obavesti javnost o vrsti, obimu i svrsi ličnih podataka, koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Osim toga, ovom izjavom o zaštiti podataka lica na koja se podaci odnose se obaveštavaju o njihovim pravima.

  MEIKO kao odgovorno lice za obradu podataka, preduzeo je brojne tehničke i organizacione mere, da bi obezbedio što bolju zaštitu ličnih podataka, koji se obrađuju preko ove internet stranice. Međutim, i pored toga, prenos podataka preko interneta može imati bezbednosne nedostatke, tako da apsolutna zaštita ne može da se obezbedi. Iz toga razloga svaka osoba ima pravo da nam lične podatke dostavi i na neki alternativni način, na primer telefonskim putem.

  1. Definicija pojmova

  Izjava o zaštiti podataka firme MEIKO zasniva se na pojmovima koje je koristio izdavač evropskih direktiva i uredbi prilikom donošenja Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba za javnost i naše klijente i poslovne partnere da bude jednostavna, čitljiva i razumljiva. Da bi to postigli, želimo prvo da objasnimo pojmove, koje smo koristili.

  U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sledeće pojmove:

  • a)    Lični podaci

  Lični podaci su sve informacije, koji se odnose na neko fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati (u daljem tekstu: „pogođena osoba“). Kao lice koje može da se identifikuje smatra se fizičko lice, koje može da se identifikuje preko klasifikacije neke identifikacije kao što su ime i prezime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, online identifikaciji ili nekom ili više karakteristika, koje su izraz nekog fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihičkog, ekonomskog, kulturnog ili socijalnog identiteta tog fizičkog lica.

  • b)    Lice na koje se podaci odnose

  Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice, koje je identifikovano ili se može identifikovati, i čiji lični podaci se obrađuju od strane odgovornog lica za obradu.

  • c)    Obrada

  Obrada je radnja koja se obavlja pomoću automatizovanog postupka ili niz takvih radnji u vezi sa ličnim podacima, kao što je prikupljanje, unos, organizacija, klasifikacija, memorisanje, adaptacija ili izmena, očitavanje, upit, korišćenje, objavljivanje prosleđivanjem, obelodanjivanje ili drugi oblik davanja, upoređivanje ili povezivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

  • d)    Ograničenje obrade

  Ograničenje obrade je obeležavanje memorisanih ličnih podataka sa ciljem da se njihovo buduće korišćenje ograniči.

  • e)    Profilisanje

  Profilisanje je svaka vrsta automatizovane obrade ličnih podataka, koje se sastoji u tome da se lični podaci koriste radi procene određenih ličnih aspekata, koji se odnose na neko fizičko lice, posebno da bi se analizirali i predvideli aspekti u vezi sa radnim učinkom, ekonomskih položajem, zdravljem, ličnim afinitetima, interesovanjima, pouzdanošću, ponašanjem, mestom boravka ili promenom mesta ovih fizičkih lica.

  • f)     Pseudonimizacija

  Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na takav način, da lični podaci više ne mogu da se povežu sa dotičnom osobom bez korišćenja dodatnih informacija, ukoliko se te dodatne informacije posebno čuvaju i podležu tehničkim i organizacionim merama, koje omogućavaju da lični podaci više ne mogu da se povežu sa nekim fizičkim licem, koje je identifikovano ili može da se identifikuje.

  • g)    Odgovorno lice ili odgovorno lice za obradu

  Odgovorno lice ili odgovorno lice za obradu je pravno lice, državni organ, ustanova ili neka druga služba, koja sama ili zajedno sa drugima odlučuje o svrsi i sredstvima obrade ličnih podataka. Ako su svrha i sredstva ove obrade definisani pravnim propisima Evropske unije ili pravom država članica, odgovorno lice tj. određeni kriterijumi za njegovo imenovanje mogu biti određeni pravnim propisima Evropske unije ili pravom država članica.

  • h)    Angažovani obrađivač

  Angažovani obrađivač je fizičko ili pravno lice, državni organ, ustanova ili druga služba, koja po nalogu odgovornog lica obrađuje lične podatke.

  • i)      Primalac

  Primalac je fizičko ili pravno lice, državni organ, ustanova ili druga služba, kojoj se dostavljaju lični podaci, nezavisno od toga da li se radi o nekom trećem licu ili ne. Državni organi, koji u okviru određenog zadatka za proveru po propisima Evropske unije ili države članice eventualno dobiju lične podatke, ne smatraju se primaocima.

  • j)      Treće lice

  Treće lice je fizičko ili pravno lice, državni organ, ustanova ili neka druga služba osim lica na koje se podaci odnose, odgovornog lica, angažovanog obrađivača i lica, koja su pod neposrednom odgovornošću odgovornog lica ili angažovanog obrađivača ovlašćena da obrađuju lične podatke.

  • k)    Saglasnost

  Saglasnost je data izjava volje lica na koje se podaci odnose, koju je dao jasno i dobrovoljno za određeni slučaj na uniformni način u obliku izjave ili nekom drugom jasno potvrđenom radnjom, kojom je lice na koje se podaci odnose dalo na znanje da je saglasna sa obradom svojih ličnih podataka.

  2. Naziv i adresa odgovornog lica za obradu

  Odgovorno lice u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti, kao i ostalih zakona o zaštiti podataka važećih u državama članicama Evropske unije i drugih odredbi sa karakterom zaštite podataka je:

  MEIKO Clean Solutions d.o.o. Beograd - Novi Beograd
  GTC Fortyone
  Bulevar Milutina Milankovića 9z
  11070 Beograd - Novi Beograd
  Serbia
  Mobile:+381 69 18 09 999
  E-Mail: office@meiko.rs

  3. Ime i prezime i adresa poverenika za zaštitu podataka

  Poverenik za zaštitu podataka kod odgovornog lica za obradu je:

  Ernst Mraz
  Tel.: +43 (1) 6992039 – 26
  ernst.mraz@meiko.at

  Svako lice na koje se podaci odnose može direktno da se obrati našem povereniku za zaštitu podataka u svako doba i po svim pitanjima i primedbama u vezi sa zaštitom podataka.

  4. Kolačići

  Internet stranice MEIKO koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke, koje su smeštene i memorisane na nekom kompjuterskom sistemu preko internet pregledača.

  Brojne internet stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jasna identifikacija kolačića. Sastoji se od niza znakova, pomoću kojih internet stranice i serveri mogu da se dodele konkretnom internet pregledaču, u kome je memorisan kolačić. Time se posetiocima internet stranica i serverima omogućava da razlikuju individualni pregledač lica na koje se podaci odnose od drugih internet pregledača, koji sadrže druge kolačiće. Određeni internet pregledač može da se prepozna i identifikuje pomoću jasnog ID kolačića.

  Korišćenjem kolačića firma MEIKO može korisnicima ove internet stranice da obezbedi odgovarajuću korisničku uslugu, koja ne bi bila moguća bez korišćenja kolačića.

  Pomoću kolačića mogu da se optimizuju informacije i ponude na našoj internet stranici u interesu korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kao što smo već pomenuli, da prepoznamo korisnike naše internet stranice. Svrha ovog prepoznavanja je da olakšamo korisnicima korišćenje naše internet stranice. Korisnik neke internet stranice, koja koristi kolačiće, ne mora na primer pri svakoj poseti internet stranici ponovo da unosi svoje pristupne podatke, jer to preuzima internet stranica i kolačić, smešten na nekom kompjuterskom sistemu korisnika. Drugi primer su kolačići neke robne korpe u online prodavnici. Online prodavnica preko kolačića pamti artikal, koji je kupac stavio u virtuelnu korpu.

  Lice na koje se podaci odnose može u svako doba odgovarajućim podešavanjem korišćenog internet pregledača da spreči upotrebu kolačića na našoj internet stranici, a time i da trajno spreči korišćenje kolačića. Dalje, već postavljeni kolačići mogu da se obrišu preko nekog internet pregledača ili drugog softverskog programa. To je moguće u svim konvencionalnim internet pregledačima. Ako lice na koje se podaci odnose deaktivira korišćenje kolačića u korišćenom internet pretraživaću, možda sve funkcije naše internet stranice neće moći da se koriste u punom obimu.

  5. Prikupljanje opštih podataka i informacija

  Internet stranica firme MEIKO pri svakom otvaranju internet stranice od strane dotične osobe ili nekog automatizovanog sistema prikuplja niz opštih podataka i informacija. Ovi opšti podaci i informacije se memorišu u datotekama evidencije servera. Mogu da se prikupljaju podaci o (1) korišćenim tipovima i verzijama pregledača, (2) operativnom sistemu sa pristupnog sistema, (3) internet stranici sa koje je sistem dospeo na našu internet stranicu (takozvani upućivač), (4) internet podstranicama, sa kojih se preko pristupnog sistema dospeva na našu internet stranicu, (5) datumu i vremenu pristupa stranici, (6) internet protokol adresi (IP adresa), (7) internet servisnom provajderu pristupnog sistema i (8) ostalim sličnim podacima i informacijama, koje služe za odbranu od rizika u slučaju napada na naše informaciono-tehnološke sisteme.

  Prilikom korišćenja ovih opštih podataka i informacija MEIKO ne donosi zaključke o licu na koje se podaci odnose. Ove informacije se više koriste za (1) korektnu isporuku sadržaja naše internet stranice, (2) optimizaciju sadržaja naše internet stranice kao i reklame za nju, (3) obezbeđivanje trajne funkcionalnosti naših informaciono-tehnoloških sistema i tehnike naše internet stranice, kao (4) i za obezbeđivanje potrebnih informacija za organe za sprovođenje zakona u slučaju visokotehnološkog napada u cilju krivičnog gonjenja. Ovi anonimno prikupljeni podaci i informacije analiziraju se od strane firme MEIKO s jedne strane sa statističkog aspekta, a sa druge strane sa ciljem da se poveća zaštita podataka i sigurnost podataka u našem preduzeću, da bi se konačno obezbedio i optimalni nivo zaštite ličnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci serverskih datoteka evidencije se memorišu odvojeno od svih ličnih podataka, koje je navelo lice na koje se podaci odnose.

  6. Pretplatnici naših biltena

  Na internet stranici firme MEIKO se korisnicima pruža mogućnost da se pretplate na bilten našeg preduzeća. U masci za unos, koja se koristi prilikom poručivanje biltena, može se videti koji lični podaci se dostavljaju našem odgovornom licu za obradu.

  MEIKO svoje kupce i poslovne partnere u redovnim vremenskim intervalima pomoću biltena obaveštava o svojim ponudama. Bilten našeg preduzeća lice na koje se podaci odnose može u principu da dobije onda, kada (1) lice na koje se podaci odnose ima važeću e-mail adresu i kada (2) se registruje za slanje biltena. Na e-mail adresu, koju lice na koje se podaci odnose navede za slanje biltena, iz pravnih razloga se šalje mejl o potvrdi u postupku Double-Opt.In. Ovaj e-mejl o potvrdi služi za proveru, da li je vlasnik e-mail adrese kao lice na koje se podaci odnose autorizovao prijem biltena.

  Prilikom prijave za bilten memorišemo i IP adresu koju je odredio internet servis provajder (ISP), kompjuterskog sistema, koju lice na koje se podaci odnose koristi u trenutku prijave, kao i datum i vreme prijave. Prikupljanje ovih podataka je potrebno da bi mogla da se prati (eventualna) zloupotrebe e-mail adrese lica na koje se podaci odnose u nekom kasnijem trenutku, i zbog toga služi kao pravno obezbeđenje odgovornog lica za obradu.

  Lični podaci prikupljeni u okviru prijave za bilten koriste se isključivo za slanje našeg biltena. Pored toga, pretplatnici biltena mogu preko e-maila da se informišu, ukoliko je to potrebno za rad biltenske službe ili za odgovarajuću registraciju, kao na primer u slučaju promene ponude biltena ili promene tehničkih uslova. Lični podaci prikupljeni u okviru biltenske službe ne prosleđuju se trećim licima. Pretplatu na naš bilten lice na koje se podaci odnose može da otkaže u svako vreme. Takođe može da se opozove i saglasnost za memorisanje ličnih podatka za slanje biltena, koju nam je dalo lice na koje se podaci odnose. U cilju opoziva saglasnosti u svakom biltenu postoji odgovarajući link. Pored toga moguće je u svako vreme i direktno na internet stranici lica odgovornog za obradu odjaviti primanje biltena ili o tome obavestiti odgovorno lice za obradu na drugi način.

  7. Praćenje biltena

  Bilteni firme MEIKO sadrže određene veb monitore. Veb monitor je minijaturna grafika, koja se smešta u e-mail poruke, koje se šalju u HTML formatu, da bi se omogućila evidencija i analiza datoteke evidencije. Na taj način može se vršiti statistička analiza uspeha ili neuspeha online marketing kampanja. Na osnovu smeštenog veb monitora MEIKO može da prepozna da li je i kada lice na koje se podaci odnose otvorilo neki e-mail i koje linkove iz e-maila je otvorilo.

  Lični podaci prikupljeni preko veb monitora iz biltena memoriše i analizira lice odgovorno za obradu da bi se optimizovalo slanje biltena i njegov sadržaj ubuduće još više prilagodio interesima lica na koje se podaci odnose. Ovi lični podaci se ne prosleđuju trećim licima. Lice na koje se podaci odnose u svako doba ima pravo da opozove svoju saglasnost datu u postupku Double-Opt-In. Nakon opoziva, lice odgovorno za obradu briše ove lične podatke. Odjavu za prijem biltena MEIKO automatski smatra opozivom.

  8. Mogućnost kontakta preko internet stranice

  Na osnovu zakonskih pripisa, internet stranica firme MEIKO sadrži podatke, koji omogućavaju brzo elektronsko uspostavljanje kontakta sa našim preduzećem kao i neposrednu komunikaciju sa nama, što takođe obuhvata opštu adresu takozvane elektronske pošte (e-mail adresu). Ukoliko lice na koje se podaci odnose preko e-maila ili formulara za kontakt stupi u kontakt sa odgovornim licem za obradu, automatski se memorišu lični podaci koje lice na koje se podaci odnose dostavi. Ovi lični podaci, koje lice na koje se podaci odnose na dobrovoljnoj osnovi dostavi odgovornom licu za obradu, memorišu se u cilju obrade ili kontaktiranja lica na koje se podaci odnose. Ovi lični podaci se ne prosleđuju trećim licima.

  9. Rutinsko brisanje i blokada ličnih podataka

  Lice odgovorno za obradu obrađuje i memoriše lične podatke lica na koje se podaci odnose samo u periodu potrebnom za ostvarenje svrhe memorisanja, ili ako je to predviđeno propisima donosilaca evropskih direktiva i uredbi ili drugih zakonodavaca, kojima podleže lice odgovorno za obradu.

  Ukoliko svrha memorisanja prestane da važi ili istekne rok za memorisanje predviđen u evropskim direktivama i uredbama ili propisima nekog drugog nadležnog zakonodavca, rutinski i prema zakonskim propisima se podaci blokiraju ili brišu.

  10. Prava lica na koje se podaci odnose

  • a)    Pravo na potvrdu

  Svako lice na koje se podaci odnose prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi ima pravo da od lica odgovornog za obradu zatraži potvrdu o tome, da će se njegovi lični podaci obrađivati. Ukoliko lice na koje se podaci odnose želi da ostvari svoje pravo na dobijanje potvrde, može u svako doba da se obrati zaposlenom licu odgovornom za obradu.

  • b)    Pravo na informisanje

  Svako lice na koje se podaci odnose, čiji se lični podaci obrađuju, prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi ima pravo da od lica odgovornog za obradu zatraži besplatno obaveštenje o podacima koji su memorisani o njegovoj ličnosti, i da dobije kopiju ovog obaveštenja. Osim toga, prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi lice na koje se podaci odnose ima pravo na dobijanje obaveštenja o sledećem:

   • svrsi obrade
   • kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju
   • primaocima ili kategorijama primalaca, kojima su dostavljeni lični podaci ili će im biti dostavljeni, posebno kod primaoca iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija
   • ukoliko je moguće planiranom periodu u kome će lični podaci biti memorisani, ili ako to nije moguće, kriterijumima za utvrđivanje tog perioda
   • postojanju prava na ispravku ili brisanja podataka o njihovoj ličnosti ili na ograničenje obrade od strane odgovornog lica ili pravo na prigovor na obradu
   • postojanju prava na žalbu kod nekog nadzornog organa
   • kada se lični podaci ne prikupljaju od lica na koje se podaci odnose: svim raspoloživim informacijama o poreklu podataka
   • postojanju automatizovanog odlučivanja u vezi sa profilisanjem u skladu sa članom 22. st. 1. i 4. GDPR i - barem u ovim slučajevima - detaljne informacije o uključenoj logici kao i obimnosti i željenom efektu takve obrade za lice na koje se podaci odnose

  Osim toga, lice na koje se podaci odnose ima pravo na obaveštenje o tome, da li se lični podaci prosleđuju trećim zemljama ili nekoj međunarodnoj organizaciji. Ukoliko se prosleđuju, lice na koje se podaci odnose ima pravo da dobije obaveštenje o odgovarajućim garancijama u vezi sa prosleđivanjem.

  Ukoliko neko lice na koje se podaci odnose želi da ostvari svoje pravo na dobijanje obaveštenja, može u svako doba da se obrati zaposlenom u licu odgovornom za obradu.

  • c)    Pravo na ispravku

  Svako lice na koje se podaci odnose, čiji se lični podaci obrađuju, prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi ima pravo da zahteva hitnu ispravku odgovarajućih netačnih podataka o svojoj ličnosti. Osim toga, lice na koje se podaci odnose ima pravo da uzimajući u obzir svrhu obrade zatraži dopunjavanje nepotpunih ličnih podataka - i pomoću dopunske izjave.

  Ukoliko neko lice na koje se podaci odnose želi da ostvari svoje pravo na ispravku, može u svako doba da se obrati zaposlenom licu odgovornom za obradu.

  • d)    Pravo na brisanje (pravo da bude zaboravljen)

  Svako lice na koje se podaci odnose čiji se lični podaci obrađuju, prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi ima pravo da od odgovornog lica zahteva neodložno brisanje ličnih podataka, ukoliko je ispunjen jedan od sledećih razloga ili obrada više nije potrebna:

   • Lični podaci su prikupljeni u određene svrhe ili obrađivani na drugi način za koji više nisu potrebni.
   • Lice na koje se podaci odnose opoziva svoju saglasnost, na kojoj se bazira obrada iz čl. 6. st. 1 tačka a GDPR ili čl. 9 st. 2 tačka a GDPR i nedostaje neka druga pravna osnova za obradu.
   • Lice na koje se podaci odnose je shodno čl. 21 st. 1 GDPR uložilo prigovor na obradu i nema prioritetnih opravdanih razloga za obradu, ili je lice na koje se podaci odnose shodno čl. 21 st. 2 GDPR uložilo prigovor na obradu.
   • Lični podaci su nepropisno obrađivani.
   • Brisanje ličnih podataka je potrebno radi ispunjavanja neke pravne obaveze prema propisima EU ili pravu neke od država članica, kojem podleže odgovorno lice.
   • Lični podaci su prikupljani u vezi sa ponuđenim uslugama informacionog društva iz čl. 8 st. 1 GDPR.

  Ukoliko postoji neki od navedenih razloga i lice na koje se podaci odnose zatraži brisanje ličnih podataka koji su memorisani u firmi MEIKO, lice na koje se podaci odnose može u svako doba da se obrati nekom zaposlenom licu odgovornom za obradu. Zaposleni u firmi MEIKO će dati nalog da se neodložno ispuni zahtev za brisanje.

  Ako MEIKO objavi lične podatke i ako je naše preduzeće kao odgovorno lice prema čl. 17 st. 1 GDPR obavezno na brisanje ličnih podataka, MEIKO će prema raspoloživoj tehnologiji i troškovima implementacije preduzeti odgovarajuće mere, takođe i tehničke modele, da odgovorna lica za obradu podataka, koja obrađuju objavljene lične podatke, obavesti da je lice na koje se podaci odnose zatražilo od ovog i svih drugih odgovornih lica za obradu podataka da se izbrišu svi linkovi prema ovim ličnim podacima, ukoliko obrada nije potrebna. Zaposleni u MEIKO će u pojedinačnom slučaju preduzeti potrebne radnje.

  • e)    Pravo na ograničenje obrade

  Svako lice na koje se podaci odnose a čiji se lični podaci obrađuju, prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi ima pravo da od odgovornog lica zahteva ograničenje obrade, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

   • Lice na koje se podaci odnose osporava ispravnost ličnih podataka, i to za period koji odgovornom licu omogućava da proveri tačnost ličnih podataka.
   • Obrada je nepropisna, lice na koje se podaci odnose odbija brisanje ličnih podataka i umesto toga traži ograničenje korišćenja ličnih podataka.
   • Odgovornom licu više nisu potrebni lični podaci u cilju obrade, licu na koje se podaci odnose su potrebni radi ostvarenja, korišćenja ili odbrane pravnih zahteva.
   • Lice na koje se podaci odnose ulaže prigovor na obradu shodno čl. 21 st. 1 GDPR i još nije utvrđeno da li su opravdani razlozi odgovornog lica prevagnuli u odnosu na zahteve lica na koje se podaci odnose.

  Ukoliko je ispunjen neki od navedenih preduslova, i neko lice na koje se podaci odnose želi da zahteva ograničenje ličnih podataka memorisanih kod firme MEIKO, može u svako doba da se obrati nekom zaposlenom odgovornom licu za obradu. Zaposleni u firmi MEIKO će preduzeti mere za ograničenje obrade.

  • f)     Pravo na prenosivost podataka

  Svako lice na koje se podaci odnose čiji se lični podaci obrađuju, prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi ima pravo da zahteva da odgovarajuće lične podatke, koje je lice na koje se podaci odnose dostavilo odgovornom licu, dobije u strukturisanoj, uobičajenoj i mašinski čitljivoj formi. Osim toga ima i pravo da ove podatke prosledi drugom odgovornom licu bez ograničenja od strane odgovornog lica, kome su dati lični podaci, ukoliko obrada ne počiva na saglasnosti iz čl. 6 st. 1 tačka a GDPR ili čl. 9 st. 2 tačka a GDPR ili na ugovoru iz čl. 6 st. 1 tačka b GDPR i obrada se vrši pomoću automatizovanog postupka, ukoliko obrada nije potrebna radi ispunjenja nekog zadatka u javnom interesu ili obavljanja javne funkcije, koja je preneta na odgovorno lice.

  Osim toga, lice na koje se podaci odnose prilikom ostvarenja svog prava na prenosivost podataka iz čl. 20 st. 1 GDPR ima pravo da zatraži da se lični podaci direktno od jednog odgovornog lica prenesu nekom drugom odgovornom licu, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ako se time ne ugrožavaju prava i slobode drugih lica.

  U cilju ostvarenja prava na prenosivost podataka, lice na koje se podaci odnose može u svako doba da se obrati nekom zaposlenom u firmi MEIKO.

  • g)    Pravo na prigovor

  Svako lice na koje se podaci odnose čiji se lični podaci obrađuju, prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi ima pravo da iz razloga koji proizilaze iz posebnih situacija, uloži prigovor na obradu svojih ličnih podataka, koja se vrši na osnovu čl. 6 st. 1 tačka e ili f GDPR. To se odnosi i na profilisanje, koje se oslanja na ovu odredbu.

  U slučaju uloženog prigovora MEIKO više ne obrađuje lične podatke, osim ako ne možemo da dokažemo postojanje razloga za obaveznu obradu radi zaštite, koji prevazilaze interese, prava i slobode lica na koje se podaci odnose, ili ako obrada služi za ostvarenje, korišćenje i odbranu pravnih zahteva.

  Ako MEIKO obrađuje lične podatke da bi vršio direktan marketing, tada lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svako doba uloži prigovor na obradu ličnih podataka u cilju takve reklame. To važi i za profilisanje, ukoliko je u vezi sa direktnim marketingom. Ako lice na koje se podaci odnose uloži prigovor firmi MEIKO na obradu u svrhu direktnog marketinga, MEIKO neće više obrađivati lične podatke u tu svrhu.

  Osim toga, lice na koje se podaci odnose ima pravo da iz razloga koji proizilaze iz posebne situacije, uloži prigovor na obradu ličnih podataka, koja se u firmi MEIKO vrši u naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili statističke svrhe u skladu sa čl. 89 st. 1 GDPR, osim ako je takva obrada potrebna radi ispunjenja zadataka u javnom interesu.

  Radi ostvarenja prava na prigovor lice na koje se podaci odnose može da se obrati direktno svakom zaposlenom u firmi MEIKO ili nekom drugom zaposlenom. Lice na koje se podaci odnose uvek može da u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva svoje pravo na prigovor ostvari pomoću automatizovanog postupka, u kome se koriste tehničke specifikacije, bez obzira na direktivu 2002/58/EZ.

  • h)    Automatizovane odluke u pojedinačnom slučaju uključujući profilisanje

  Svako lice na koje se podaci odnose čiji se lični podaci obrađuju, prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi ima pravo da ne bude izloženo odluci, koja se isključivo zasniva na automatskoj obradi - uključujući profilisanje, koja bi imala pravno dejstvo na njega ili ga znatno ugrožava na sličan način, ukoliko odluka (1) nije potrebna za zaključivanje ili ispunjenje nekog ugovora između lica na koje se podaci odnose i odgovornog lica, ili (2) je dozvoljena prema pravnim propisima EU ili neke države članice, kojima podleže odgovorno lice, i ti pravni propisi sadrže odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda kao i opravdanih interesa lica na koje se podaci odnose ili (3) se vrše uz izričitu saglasnost lica na koje se podaci odnose.

  Ako je odluka (1) potrebna za zaključivanje ili ispunjenje nekog ugovora između lica na koje se podaci odnose i odgovornog lica ili (2) se donosi uz isključivu saglasnost lica na koje se podaci odnose, MEIKO preduzima odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda kao i opravdanih interesa lica na koje se podaci odnose, u koje spada barem pravo na zahtev za preduzimanja određenih radnji neke osobe od strane odgovornog lica, prezentovanja svog stanovišta i žalbe na odluku.

  Ukoliko lice na koje se podaci odnose želi da ostvari svoja prava u vezi sa automatizovanim odlukama, može u svako doba da se obrati nekom zaposlenom licu odgovornom za obradu.

  • i)      Pravo na opoziv saglasnosti u vezi sa propisima za zaštitu podataka

  Svako lice na koje se podaci odnose čiji se lični podaci obrađuju, prema zakonodavcu evropskih direktiva i uredbi ima pravo da opozove saglasnost za obradu ličnih podataka.

  Ukoliko lice na koje se podaci odnose želi da ostvari svoje pravo na opoziv saglasnosti, može u svako doba da se obrati nekom zaposlenom licu odgovornom za obradu.

  11. Zaštita podataka pri prijavama na konkurs i u konkursnom postupku

  Odgovorno lice za obradu prikuplja i obrađuje lične podatke kandidata sa svrhom realizacije konkursnog postupka. Moguća je i elektronska obrada. To je slučaj posebno kada kandidat svoju konkursnu dokumentaciju šalje elektronskim putem, npr. e-malom ili pomoću online formulara sa internet stranice, i tako je dostavi odgovornom licu za obradu. Ako lice odgovorno za obradu zaključi ugovor o zapošljavanju kandidata, dostavljeni podaci se memorišu radi realizacije radnog odnosa uz poštovanje zakonskih propisa. Ako lice odgovorno za obradu ne zaključi ugovor o zapošljavanju sa kandidatom, konkursna dokumentacija se automatski briše dva meseca nakon objave odluke o neprihvatanju, ukoliko brisanje podataka nije u suprotnosti sa ostalim opravdanim interesima lica odgovornog za obradu. Ostali opravdani interesi u ovom smislu su na primer obaveza dokazivanja u postupku prema Opštem zakonu o ravnopravnom postupanju (AGG).

  12. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korišćenje Facebook-a

  Lice odgovorno za obradu je na ovoj internet stranici integrisalo komponente preduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

  Društvena mreža je mesto za društveni kontakt na internetu, online zajednica, koja korisnicima po pravilu omogućava da međusobno komuniciraju i imaju interakciju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može da se koristi kao platforma za razmenu mišljenja ili omogući internet zajednici da postavlja lične ili korporativne informacije. Facebook omogućava korisnicima društvene mreže, između ostalog i izradu privatnih profila, postavljanje fotografija i umrežavanje preko zahteva za prijateljstvo.

  Vlasnik Facebook-a je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Odgovorno lice za obradu ličnih podataka, ako lice na koje se podaci odnose živi izvan SAD ili Kanade, je Facebook Irealne Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

  Svakim otvaranjem neke pojedinačne stranice na ovom internet sajtu, koju održava odgovorno lice za obradu i na kojoj je integrisana Facebook komponenta (Facebook-Plug-In), internet pregledač na informaciono-tehnološkom sistemu lica na koje se podaci odnose preko dotične Facebook komponente automatski preuzima prikaz odgovarajuće Facebook komponente firme Facebook. Kompletan pregled svih Facebook-Plug-Ins može da se vidi na developers.facebook.com/docs/plugins/. U okviru ovog tehničkog postupka Facebook dobija saznanja o konkretnoj podstranici ovog internet sajta, koju je posetilo lice na koje se podaci odnose.

  Ukoliko je lice na koje se podaci odnose istovremeno prijavljeno kod Facebooka, otvaranjem naše internet stranice od strane lica na koje se podaci odnose i u periodu zadržavanja na našoj internet stranici Facebook prepoznaje koju podstranicu našeg internet sajta posećuje lice na koje se podaci odnose. Ove informacije sakuplja Facebook komponenta i Facebook ih klasifikuje po dotičnom Facebook nalogu lica na koje se podaci odnose. Ako lice na koju se podaci odnose potvrdi neko Facebook dugme na našoj internet stranici, na primer dugme "sviđa mi se", ili ako lice na koje se podaci odnose ostavi neki svoj komentar, Facebook ove informacije klasifikuje prema Facebook korisničkom nalogu lica na koje se podaci odnose i memoriše ove lične podatke.

  Facebook preko Facebook komponente uvek dobija informaciju da je lice na koje se podaci odnose posetilo našu internet stranicu, kada je lice na koje se podaci odnose u trenutku otvaranja naše internet stranice istovremeno ulogovano kod Facebook-a; to se dešava nezavisno od toga da li je lice na koje se podaci odnose kliknulo na Facebook komponentu ili ne. Ako lice na koje se podaci odnose ne želi da se ove informacije prenose Facebook-u, može da spreči prenošenje podataka tako što će se odjaviti sa Facebook naloga pre otvaranja naše internet stranice.

  U smernicama o zaštiti podataka objavljenoj od strane Facebook-a na de-de.facebook.com/about/privacy/ navedene su informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane Facebook-a. Osim toga, objašnjeno je i koje mogućnosti podešavanja nudi Facebook radi zaštite privatnosti lica na koje se podaci odnose. Osim toga mogu se preuzeti razne aplikacije, koje omogućavaju sprečavanje prosleđivanja podataka Facebook-u. Lice na koje se podaci odnose može da koristi ove aplikacije da bi sprečilo da se podaci prenose Facebook-u.

  13. Odredbe o zaštiti podataka za primenu i korišćenje Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije)

  Lice odgovorno za obradu je u našu internet stranicu integrisalo komponentu Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije). Google Analytics je servis za veb analizu. Veb analiza je unapređenje, sakupljanje i analiza podataka o ponašanju posetilaca internet stranica. Servis za veb analizu između ostalog prikuplja i podatke o internet stranicama, sa koje je lice na koje se podaci odnose dospelo na neku drugu internet stranicu (takozvani upućivač), koja podstranica na internet sajtu se otvara i koliko često i koliko dugo se posećuje. Veb analiza se pretežno koristi za optimizaciju neke internet stranice i za analizu troškova i efikasnosti internet reklama.

  Vlasnik komponente Google-Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Lice odgovorno za obradu za potrebe veb analize preko Google Analytics koristi ekstenziju "_gat._anonymizeIp". Pomoću ove ekstenzije Google skraćuje i anonimizuje IP adresu internet priključka lica na koje se podaci odnose, ako se na našu internet stranicu pristupa iz neke države članice Evropske unije ili iz neke druge države potpisnice Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru.

  Svrha komponente Google-Analytics je da se vrši analiza posetilaca na našoj internet stranici. Google koristi dobijene podatke i informacije i za analizu korišćenja naše internet stranice, kao i da nam dostavi online izveštaj, koji prikazuje aktivnosti na našim internet stranicama, i radi vršenja drugih usluga povezanih sa korišćenjem naše internet stranice.

  Google Analytics koristi kolačić na informaciono-tehnološkom sistemu lica na koje se podaci odnose. Kolačići su već objašnjeni u gornjem tekstu. Postavljanjem kolačića Google ima mogućnost da vrši analizu korišćenja naše internet stranice. Svakim otvaranjem neke od pojedinačnih stranica u ovom internet sajtu, koju vodi lice odgovorno za obradu i na kojoj je integrisana komponenta Google Analytics, internet pregledač na informaciono-tehnološkom sistemu lica na koje se podaci odnose preko dotične komponente Google Analytics automatski prosleđuje firmi Google podatke radi online analize. U okviru ovog tehnološkog postupka Google dobija saznanja o ličnim podacima, kao što su IP adresa lica na koje se podaci odnose, koja firmi Google između ostalog služe da prati poreklo korisnika i klikove, a kasnije da mu omogući obračun provizije.

  Pomoću kolačića se memorišu lične informacije, na primer vreme pristupa, mesto odakle je izvršen pristup i učestalost poseta naše internet stranice od strane lica na koje se podaci odnose. Pri svakoj poseti naše internet stranice se ovi lični podaci, uključujući i IP adresu korišćenog internet priključka od strane lica na koje se podaci odnose, prenose firmi Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke memoriše Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google eventualno ove lične podatke, prikupljene ovim tehničkim postupkom, daje trećim licima.

  Lice na koje se podaci odnose može odgovarajućim podešavanjem na korišćenom internet pregledaču da spreči korišćenje kolačića na našoj internet stranici, kao što je gore prikazano, a time i trajno odbije korišćenje kolačića. Ovakvim podešavanjem internet pregledača se sprečava da Google postavi neki kolačić na informaciono-tehnološki sistem lica na koje se podaci odnose. Pored toga, kolačić koji je Google Analytics postavio, može uvek da se obriše preko internet pregledača ili nekog drugog softverskog programa.

  Osim toga, lice na koje se podaci odnose može da odbije i time da spreči da Google Analytics prikuplja podatke o korišćenju ove internet stranice, kao i obradu tih podataka od strane firme Google. U tu svrhu lice na koje se podaci odnose mora da učita i instalira dodatak veb pregledača na linku tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ovaj dodatak veb pregledača će Google Analytics preko JavaScript javiti da ne smeju da se prosleđuju podaci i informacije o posetama internet stranice na Google Analytics. Instalaciju ovog dodatka veb pregledača Google će tretirati kao prigovor.  Ako se informaciono-tehnološki sistem lica na koje se podaci odnose kasnije obriše, formatira ili reinstalira, lice na koje se podaci odnose mora ponovo da instalira ovaj dodatak veb pregledača radi deaktivacije Google Analytics. Ukoliko lice na koje se podaci odnose ili neko drugo lice u njegovoj nadležnosti deinstalira ili deaktivira dodatak veb pregledača, postoji mogućnost ponovne instalacije ili ponovnog aktiviranja dodatka veb pregledača.

  Iz tehničkih i organizacionih razloga lični podaci i podaci preduzeća protokoliraju se prilikom svih akcija i redovno analiziaju od strane odgovarajućih ovlašćenih lica.

  Dodatne informacije i važeće odredbe od zaštiti podataka firme Google možete videti na www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i na www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je detaljnije objašnjen na ovom linku

  https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

  Demografske kategorije kod Google Analytics

  Ovaj veb-sajt koristi funkciju „Demografske kategorije” za Google Analytics. Na taj način mogu da se generišu izveštaji koji sadrže iskaze o starosnoj dobi, polu i interesovanjima posetilaca stranice. Ti podaci potiču iz Googleovih reklama prema interesovanjima, kao i iz podataka o posetiocima trećih strana. Ti podaci ne mogu da se dodele nijednoj određenoj osobi. Ovu funkciju možete uvek da deaktivirate u podešavanjima za reklame svog naloga za Google ili da Google Analyticsu principijelno zabranite prikupljanje podataka o vama pod tačkom „Prigovor protiv prikupljanja podataka”.

  14. Odredbe o zaštiti podataka za primenu i korišćenje Google Remarketing

  Lice odgovorno za obradu je u našu internet stranicu integrisalo servis Google Remarketing. Google Remarketing je funkcija Google-AdWords platforme koja omogućava preduzeću da se reklama pojavi onim korisnicima interneta koji su prethodno boravili na internet stranici preduzeća. Integracijom Google Remarketing preduzeću je omogućeno da postavi reklamu prema korisniku i kome se nakon toga prikazuju reklame prema njegovim interesovanjima.

  Vlasnik servisa Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Svrha Google Remarketing servisa je postavljanje reklame u zavisnosti od interesovanja. Google Remarketing nam omogućava da preko Google reklamne mreže prikazujemo reklame ili da se one prikazuju na drugim internet stranicama, usklađene sa individualnim potrebama i interesovanjima korisnika interneta.

  Google Remarketing koristi kolačić na informaciono-tehnološkom sistemu lica na koje se podaci odnose. Kolačići su već objašnjeni u gornjem tekstu. Postavljanjem kolačića Google može da prepozna korisnika našeg internet sajta kada on kasnije otvara internet stranice, koje su takođe u Google reklamnoj mreži. Svakim otvaranjem neke internet stranice na kojoj je integrisan servis Google Remarketing, Google automatski identifikuje internet pregledač lica na koje se podaci odnose. U okviru ovog tehničkog postupka Google dobija saznanja o ličnim podacima, kao što je IP adresa ili ponašanje korisnika pri pretraživanju interneta, i Google te podatke između ostalog koristi za prikazivanje reklame u skladu sa interesovanjima.

  Pomoću kolačića se memorišu lične informacije, na primer internet stranice koje posećuje lice na koje se podaci odnose. Pri svakoj poseti naše internet stranice ovi lični podaci se, uključujući i IP adresu korišćenog internet priključka od strane lica na koje se podaci odnose, prenose firmi Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke memoriše Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google eventualno ove lične podatke, prikupljene ovim tehničkim postupkom, daje trećim licima.

  Lice na koje se podaci odnose može odgovarajućim podešavanjem na korišćenom internet pregledaču da spreči korišćenje kolačića na našoj internet stranici, kao što je gore prikazano, a time i trajno odbije korišćenje kolačića. Ovakvim podešavanjem internet pregledača se sprečava da Google postavi neki kolačić na informaciono-tehnološki sistem lica na koje se podaci odnose. Pored toga, kolačić koji je Google Analytics postavio, može uvek da se obriše preko internet pregledača ili nekog drugog softverskog programa.

  Osim toga, lice na koje se podaci odnose može da spreči ovu Google reklamu prema pokazanom interesovanju. U tu svrhu lice na koje se podaci odnose mora da pozove vezu sa svakog korišćenog internet pregledača i da pomoću linka www.google.de/settings/ads preduzme željena podešavanja.

  Dodatne informacije i važeće odredbe od zaštiti podataka firme Google možete videti na www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  15. Odredbe o zaštiti podataka za primenu i korišćenje reklamnog servisa Google-AdWords

  Lice odgovorno za obradu je na ovoj internet stranici integrisalo Google AdWords. Google AdWords je servis za reklamiranje preko interneta, jer omogućava marketingu postavljanje reklama u rezultatima pretrage Google mašina kao i u Google reklamnoj mreži. Google AdWord omogućava marketingu da prethodno odredi određene ključne reči, pomoću kojih će se reklama u rezultatima pretrage Google mašina u pojaviti isključivo onda kada korisnik preko mašine za pretragu traži rezultat po ključnoj reči. U Google reklamnoj mreži reklame se distribuiraju pomoću automatskog algoritma i vodeći računa o prethodno utvrđenim ključnim rečima na tematski relevantnim internet stranicama.

  Vlasnik servisa Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Svrha Google AdWords je reklamiranje naše internet stranice preko pojavljivanja reklame u skladu sa interesovanjima na internet stranicama drugih preduzeća i u rezultatima pretrage Google mašine i pojavljivanje stranih reklama na našoj internet stranici.

  Ako lice na koje se podaci odnose preko Google reklame otvori našu internet stranicu, tada Google postavlja takozvani Conversion kolačić na informaciono-tehnološkom sistemu lica na koje se podaci odnose. Kolačići su već objašnjeni u gornjem tekstu. Conversion kolačić nakon trideset dana gubi svoju važnost i ne služi za identifikaciju lica na koje se podaci odnose. Peko Conversion kolačića se, ukoliko nije istekao, zaključuje da li su otvarane neke podstranice, na primer robna korpa u nekom sistemu sa online prodavnicom, na našem internet sajtu. Pomoću Conversion kolačića i mi i Google možemo da zaključimo da li je neko lice na koje se podaci odnose, koje je otvorilo našu internet stranicu preko neke AdWords reklame, generisalo promet, dakle izvršilo ili prekinulo kupovinu robe.

  Podaci i informacije prikupljeni korišćenjem Converisons kolačića Google koristi da bi našem preduzeću pripremio statističke podatke o posetama stranice. Mi opet te statističke podatke o posetama stranice koristimo da bi utvrdili ukupan broj korisnika, koji su do nas došli preko AdWords reklama, dakle da bi utvrdili uspeh ili neuspeh dotičnih AdWords reklama, kao i da bi izvršili njihovu optimizaciju u budućnosti. Ni naše preduzeće ni drugi klijenti Google AdWords ne dobijaju informacije od firme Google pomoću kojih bi moglo da se identifikuje lice na koje se podaci odnose.

  Pomoću Conversion kolačića se memorišu lične informacije, na primer internet stranice koje posećuje lice na koje se podaci odnose. Pri svakoj poseti naše internet stranice ovi lični podaci se, uključujući i IP adresu korišćenog internet priključka od strane lica na koje se podaci odnose, prenose firmi Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke memoriše Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google eventualno ove lične podatke, prikupljene ovim tehničkim postupkom, daje trećim licima.

  Lice na koje se podaci odnose može odgovarajućim podešavanjem na korišćenom internet pregledaču da spreči korišćenje kolačića na našoj internet stranici, kao što je gore prikazano, a time i trajno odbije korišćenje kolačića. Ovakvim podešavanjem internet pregledača se sprečava da Google postavi neki Conversion kolačić na informaciono-tehnološki sistem lica na koje se podaci odnose. Pored toga, kolačić koji je Google AdWords postavio, može uvek da se obriše preko internet pregledača ili nekog drugog softverskog programa.

  Osim toga, lice na koje se podaci odnose može da spreči ovu Google reklamu prema pokazanom interesovanju. U tu svrhu lice na koje se podaci odnose mora da pozove vezu sa svakog korišćenog internet pregledača i da pomoću linka www.google.de/settings/ads preduzme željena podešavanja.

  Dodatne informacije i važeće odredbe od zaštiti podataka firme Google možete videti na www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  16. Odredbe o zaštiti podataka za primenu i korišćenje Instagrama

  Lice odgovorno za obradu je u ovu internet stranicu integrisalo komponente servisa Instagram. Instagram je servis, koji može da se kvalifikuje kao audio-vizuelna platforma koji korisnicima omogućava da razmenjuju fotografije i video snimke, kao i da dele ove podatke na drugim društvenim mrežama.

  Vlasnik servisa Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

  Svakim otvaranjem neke pojedinačne stranice ovog internet sajta, koju vodi lice odgovorno za obradu i na kojoj je integrisana komponenta Instagrama (Instagram dugme), internet pretraživač na informaciono-tehnološkom sistemu lica na koje se podaci odnose preko dotične Instagram komponente automatski preuzima prikaz odgovarajuće Instagram komponente. U okviru ovog tehničkog postupka Instagram dobija saznanja o konkretnoj podstranici ovog internet sajta, koju je posetilo lice na koje se podaci odnose.

  Ukoliko je lice na koje se podaci odnose istovremeno prijavljeno kod Instagrama, otvaranjem naše internet stranice od strane lica na koje se podaci odnose i u periodu zadržavanja na našoj internet stranici Instagram prepoznaje koju podstranicu posećuje lice na koje se podaci odnose. Ove informacije sakuplja Instagram komponenta i Instagram ih klasifikuje po dotičnom Instagram nalogu lica na koje se podaci odnose. Ako lice na koju se podaci odnose potvrdi neko Instagram dugme na našoj internet stranici, Instagram ove informacije klasifikuje prema Instagram korisničkom nalogu lica na koje se podaci odnose i ove lične podatke memoriše.

  Instagram preko Instagram komponente uvek dobija informaciju da je lice na koje se podaci odnose posetilo našu internet stranicu, kada je lice na koje se podaci odnose u trenutku otvaranja naše internet stranice istovremeno ulogovano kod Instagram-a; to se dešava nezavisno od toga da li je lice na koje se podaci odnose kliknulo na Instagram komponentu ili ne. Ako lice na koje se podaci odnose ne želi da se ove informacije prenose Instagramu-u, može da spreči prenošenje podataka tako što će se odjaviti sa Instagram naloga pre otvaranja naše internet stranice.

  Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Instagrama možete videti na help.instagram.com/155833707900388 i www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  17. Odredbe o zaštiti podataka za primenu i korišćenje LinkedIn-a

  Lice odgovorno za obradu je u ovu internet stranicu integrisalo komponente LinkedIn Corporation. LinkedIn je društvena mreža bazirana na internetu, koja omogućava kontaktiranje korisnika sa postojećim poslovnim kontaktima kao i uspostavljanje novih poslovnih kontakata. Preko 400 miliona registrovanih osoba u preko 200 zemalja koristi LikedIn. Na osnovu toga je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i najposećeniji internet sajt na svetu.

  Vlasnik LinkedIn-a je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za zaštitu podataka izvan SAD zadužen je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

  Svakim otvaranjem neke pojedinačne strane ovog internet sajta, koju vodi lice odgovorno za obradu i na kojoj je integrisana komponenta LinkedIn (LinkedIn Plug-In), internet pregledač koji koristi lice na koje se podaci odnose preko ove komponente preuzima prikaz odgovarajuće LinkedIn komponente. Dodatne informacije o LinkedIn-Plug-Ins možete videti na developer.linkedin.com/plugins. U okviru ovog tehničkog postupka LinkedIn dobija saznanja o konkretnoj podstranici ovog internet sajta, koju je posetilo lice na koje se podaci odnose.

  Ukoliko je lice na koje se podaci odnose istovremeno prijavljeno kod LinkedIn, otvaranjem naše internet stranice od strane lica na koje se podaci odnose i u periodu zadržavanja na našoj internet stranici LinkedIn prepoznaje koju podstranicu našeg internet sajta posećuje lice na koje se podaci odnose. Ove informacije sakuplja LinkedIn komponenta i LinkedIn ih klasifikuje po dotičnom LinkedIn nalogu lica na koje se podaci odnose. Ako lice na koju se podaci odnose potvrdi neko LinkedIn dugme na našoj internet stranici, LinkedIn ove informacije klasifikuje prema LinkedIn korisničkom nalogu lica na koje se podaci odnose i ove lične podatke memoriše.

  LinkedIn preko LinkedIn komponente uvek dobija informaciju da je lice na koje se podaci odnose posetilo našu internet stranicu, kada je lice na koje se podaci odnose u trenutku otvaranja naše internet stranice istovremeno prijavljeno na LinkedInu; to se dešava nezavisno od toga da li je lice na koje se podaci odnose kliknulo na LinkedIn komponentu ili ne. Ako lice na koje se podaci odnose ne želi da se ove informacije prenose LinkedIn-u, može da spreči prenošenje podataka tako što će se odjaviti sa LinkedIn naloga pre otvaranja naše internet stranice.

  LinkedIn na www.linkedin.com/psettings/guest-controls pruža mogućnost da se spreči dobijanje e-mail poruka, SMS poruka i ciljane reklame, kao i da se administriraju podešavanja za reklame. LinkedIn koristi i partnere kao što su Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, koji mogu da postavljaju kolačiće. Ovakvi kolačići mogu da se odbiju na www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Važeće odredbe od zaštiti podataka LinkedIn-a mogu se videti na www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Smernica LinkedIn-a za kolačiće može se videti na www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

  18. Odredbe o zaštiti podataka za primenu i korišćenje Twitter-a

  Lice odgovorno za obradu je u ovu internet stranicu integrisalo komponente Twitter-a. Twitter je višejezični javno dostupan servis za mikroblogovanje, na kome korisnici mogu da objavljuju takozvane tvitove, dakle kratke poruke ograničene na 280 karaktera. Ove kratke poruke mogu videti svi, čak i oni koji nisu prijavljeni na Twitter. Ovi tvitovi se prikazuju i takozvanim pratiocima nekog korisnika. Pratioci su drugi korisnici Twittera, koji prate tvitove nekog korisnika. Osim toga, Twitter preko heštegova, povezivanja preko linka ili retvitovanja omogućava obraćanje široj publici.

  Vlasnik Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

  Svakim otvaranjem neke pojedinačne stranice ovog internet sajta, koju vodi lice odgovorno za obradu i na kojoj je integrisana komponenta Twitter-a (Twitter dugme), internet pretraživač na informaciono-tehnološkom sistemu lica na koje se podaci odnose preko dotične Twitter komponente automatski preuzima prikaz odgovarajuće Twitter komponente. Dodatne informacije o Twitter dugmetu možete videti na about.twitter.com/de/resources/buttons. U okviru ovog tehničkog postupka Twitter dobija saznanja o konkretnoj podstranici ovog internet sajta, koju je posetilo lice na koje se podaci odnose. Svrha integracije ove Twitter komponente je da se našim korisnicima omogući dalje širenje sadržaja ove internet stranice, da se ova internet stranica predstavi digitalnom svetu i da se poveća broj naših posetilaca.

  Ukoliko je lice na koje se podaci odnose istovremeno prijavljeno kod Twitter-a, otvaranjem naše internet stranice od strane lica na koje se podaci odnose i u periodu zadržavanja na našoj internet stranici Twitter prepoznaje koju podstranicu našeg internet sajta posećuje lice na koje se podaci odnose. Ove informacije sakuplja Twitter komponenta i Twitter ih klasifikuje po dotičnom Twitter nalogu lica na koje se podaci odnose. Ako lice na koju se podaci odnose potvrdi neko Twitter dugme na našoj internet stranici, Twitter ove informacije klasifikuje prema Twitter korisničkom nalogu lica na koje se podaci odnose i ove lične podatke memoriše.

  Twitter preko Twitter komponente uvek dobija informaciju da je lice na koje se podaci odnose posetilo našu internet stranicu, kada je lice na koje se podaci odnose u trenutku otvaranja naše internet stranice istovremeno prijavljeno na Twitter; to se dešava nezavisno od toga da li je lice na koje se podaci odnose kliknulo na Twitter komponentu ili ne. Ako lice na koje se podaci odnose ne želi da se ove informacije prenose Twitter-u, može da spreči prenošenje podataka tako što će se odjaviti sa Twitter naloga pre otvaranja naše internet stranice.

  Važeće odredbe od zaštiti podataka Twitter-a mogu se videti na twitter.com/privacy.

  19. Odredbe o zaštiti podataka za primenu i korišćenje Xing-a

  Lice odgovorno za obradu je u ovu internet stranicu integrisalo Xing komponente. Xing je društvena mreža bazirana na internetu, koja omogućava kontaktiranje korisnika sa postojećim poslovnim kontaktima kao i uspostavljanje novih poslovnih kontakata. Pojedinačni korisnici mogu koristeći Xing da naprave lični profil. Preduzeća mogu da imaju, na primer, profil preduzeća i da objavljuju konkurse za radna mesta na Xing-u.

  Vlasnik Xing-a je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

  Svakim otvaranjem neke pojedinačne stranice na ovom internet sajtu, koju održava odgovorno lice za obradu i na kojoj je integrisana Xing komponenta (Xing-Plug-In), internet pregledač na informaciono-tehnološkom sistemu lica na koje se podaci odnose preko dotične Xing komponente automatski preuzima prikaz odgovarajuće Xing komponente firme Xing. Dodatne informacije o Xing-Plug-Ins možete videti na dev.xing.com/plugins. U okviru ovog tehničkog postupka Xing dobija saznanja o konkretnoj podstranici ovog internet sajta, koju je posetilo lice na koje se podaci odnose.

  Ukoliko je lice na koje se podaci odnose istovremeno prijavljeno kod Xing-a, otvaranjem naše internet stranice od strane lica na koje se podaci odnose i u periodu zadržavanja na našoj internet stranici Xing prepoznaje koju podstranicu našeg internet sajta posećuje lice na koje se podaci odnose. Ove informacije sakuplja Xing komponenta i Xing ih klasifikuje po dotičnom Xing nalogu lica na koje se podaci odnose. Ako lice na koju se podaci odnose potvrdi neko Xing dugme na našoj internet stranici, npr. Xing „Share“ dugme, Xing ove informacije klasifikuje prema Xing korisničkom nalogu lica na koje se podaci odnose i ove lične podatke memoriše.

  Xing preko Xing komponente uvek dobija informaciju da je lice na koje se podaci odnose posetilo našu internet stranicu, kada je lice na koje se podaci odnose u trenutku otvaranja naše internet stranice istovremeno prijavljeno na Xing; to se dešava nezavisno od toga da li je lice na koje se podaci odnose kliknulo na Xing komponentu ili ne. Ako lice na koje se podaci odnose ne želi da se ove informacije prenose Xing-u, može da spreči prenošenje podataka tako što će se odjaviti sa Xing naloga pre otvaranja naše internet stranice.

  Odredbe o zaštiti podataka koje je Xing objavio mogu se videti na www.xing.com/privacy a objašnjeno je i prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka od strane Xing-a. Pored toga, Xing je na www.xing.com/app/share objavio napomene o zaštiti podataka za XING Share dugme.

  20. Pravni osnov obrade

  Čl. 6 I tač. a GDPR našem preduzeću služi za pravnu osnovu za procese obrade, u kojima pribavljamo saglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada ličnih podataka potrebna radi ispunjenja nekog ugovora, čija je ugovorna strana lice na koje se podaci odnose, kao što je to slučaj u postupcima obrade potrebnih za neku isporuku robe ili pružanje drugih usluga ili protivusluga, tada se obrada zasniva na čl. 6 I tačk. b GDPR. Isto važi i za procese obrade, koji su potrebni za sprovođenje predugovornih mera, na primer u slučajevima upita za naše proizvode i usluge. Ako naše preduzeće podleže pravnoj obavezi, usled koje je potrebna obrada ličnih podataka, kao na primer radi ispunjenja poreskih obaveza, tada se obrada zasniva na čl. 6 I tač. c GDPR. U retkim slučajevima obrada ličnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili interesi od životne važnosti za lice na koje se podaci odnose ili nekog drugog fizičkog lica. To bi bio, na primer, slučaj kada bi se neki posetilac povredio u našem preduzeću i zbog toga treba da se lekaru, bolnici ili drugim licima daju informacije o njegovom imenu, starosti, podaci iz zdravstvenog osiguranja ili druge informacije od životne važnosti. Tada bi se obrada zasnivala na čl. 6 I tač. d GDPR. Na kraju, procesi obrade mogu biti bazirani na čl. 6 I tač. f GDPR. Na ovoj pravnoj osnovi zasnivaju se procesi obrade, koji nisu obuhvaćeni ni jednim od navedenih pravnih osnova, kada je obrada potrebna radi zaštite nekog opravdanog interesa našeg preduzeća ili trećih lica, ukoliko ne prevagnu interesi, osnovna prava i osnovne slobode lica na koje se podaci odnose. Ovakvi procesi obrade su nam dozvoljeni posebno zato što ih je evropski zakonodavac posebno pomenuo. Svakako je zastupao mišljenje da može da se prihvati opravdani interes, ako je lice na koje se podaci odnose klijent odgovornog lica (prošireni razlog 47 rečenica 2 GDPR).

  21. Legitimni interesi za obradu koju sprovodi odgovorno lice ili neko treće lice

  Ako se obrada ličnih podataka zasniva na članu 6 I tačka f GDPR, naš legitimni interes je obavljanje našeg poslovanja u korist dobrobiti svih naših zaposlenih i vlasnika udela u preduzeću.

  22. Period u kome se memorišu lični podaci

  Kriterijum za period čuvanja ličnih podataka je zakonski rok za čuvanje podataka. Nakon isteka roka odgovarajući podaci se rutinski brišu ukoliko više nisu potrebni za ispunjenje ili zaključenje ugovora.

  23. Zakonski ili ugovorni propisi za prosleđivanje ličnih podataka; potrebni uslovi za zaključenje ugovora; obaveza lica na koje se podaci odnose da dostavi podatke; moguće posledice nedostavljanja podataka

  Obaveštavamo vas da je davanje ličnih podataka delom i zakonski propisano (npr. poreski propisi) ili može da proizilazi iz ugovornih odredbi (npr. podaci o ugovornoj strani). Ponekad je za zaključenje ugovora potrebno da nam lice na koje se podaci odnose stavi na raspolaganje lične podatke, koje mi kasnije moramo da obrađujemo. Lice na koje se podaci odnose je na primer obavezno da nam dostavi lične podatke kada naše preduzeće sa njim zaključuje ugovor. Posledica naknadnog dostavljanja podataka bila bi da ugovor sa licem na koga se podaci odnose ne bi mogao da se zaključi. Pre dostavljanja ličnih podataka, lice na koje se podaci odnose mora da se obrati nekom od naših zaposlenih. Naš zaposleni će licu na koje se podaci odnose u pojedinačnom slučaju objasniti da li je dostavljanje ličnih podataka zakonski ili ugovorno propisano ili je potrebno za zaključenje ugovora, da li postoji obaveza dostavljanja ličnih podataka i koje su posledice nedostavljanja ličnih podataka.

  24. Postojanje automatskog odlučivanja

  Kao odgovorno preduzeće mi ne koristimo automatsko odlučivanje ili profilisanje.

  25. Aumago

  Ova veb stranica koristi kolačiće Google DoubleClick (Floodlights). Doubleclick je usluga kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje su memorisane u pregledaču nekog korisnika. One se koriste da bi se analiziralo korišćenje ove veb stranice. Prikupljeni podaci se koriste samo u statističke svrhe i u anonimiziranom obliku. Pri tome se vašem pregledaču dodeljuje pseudonimni identifikacioni broj (ID). DoubleClick kolačići ne sadrže lične podatke. Možete da sprečite korišćenje kolačića, tako što ćete na sledećem linku pod tačkom DoubleClick deaktivacionoj ekstenziji preuzeti i instalirati raspoložive dodatke za veb pregledač. Alternativno, možete Doubleclick kolačiće da deaktivirate na stranici Digital Advertising prateći link.

  Ova veb stranica koristi Piwik, Open-Source softver radi statističke analize posete korisnika. Piwik koristi kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje su memorisane u pregledaču nekog korisnika. One se koriste da bi se analiziralo korišćenje ove veb stranice. Pri tome se podaci prikupljaju, obrađuju i memorišu na serverima u Nemačkoj, da bi se izradili anonimni profili korisnika. Pri tome se podaci prikupljaju, obrađuju i memorišu na serverima u Nemačkoj, da bi se izradili anonimni profili korisnika. U podatke spadaju naziv otvarane veb stranice, datoteka, datum i vreme otvaranja, preneta količina podataka, prijava o uspešnom otvaranju, tip pregledača pored verzije, URL upućivača (prethodno posećena strana), IP adresa i provajder.  Lična IP adresa se anonimizuje odmah nakon obrade (prepoznavanje firme na osnovu IP) brisanjem poslednjeg bloka brojeva (maskiranje) i ne spaja se sa kolačićima ili drugim podacima. Korisnici mogu da spreče praćenje preko kolačića preko odgovarajućeg podešavanja svog softvera pregledača ili klikom na sledeći link (Opt-out).

  26. Korišćenje SalesViewer® tehnologije:

  Na ovoj veb stranici se pomoću tehnologije SalesViewer® tehnologije kompanije SalesViewer® GmbH na osnovu legitimnog interesa vlasnika veb stranice (čl. 6 st. 1 tačk. f GDPR) prikupljaju i memorišu podaci u svrhu reklamiranja, istraživanja tržišta i optimizacije.

  U tu svrhu se koristi šifra zasnovana na javascript-u, koji služi za prikupljanje kompanijskih podataka i odgovarajućeg korišćenja. Sa podacima prikupljenim ovom tehnologijom kodiraju se jednosmerne funkcije koje ne mogu da se računaju unazad (takozvani hešing). Podaci se neposredno pseudonominiziraju i ne koriste za ličnu identifikaciju posetioca veb stranice.

  Prikupljanje i memorisanje podataka možete ubuduće u svako doba da sprečite klikom na link ovde OVDE, da bi ubuduće sprečili da SalesViewer® unutar ove veb stranice prikuplja podatke. Pri tome se Opt-out kolačić za ovu stranu postavlja na vaš uređaj. Ako obrišete Vaše kolačiće u ovom pregledaču, morate ponovo da kliknete na ovaj link.

  Ova izjava o zaštiti podataka sastavljena je pomoću generatora izjava o zaštiti podataka kompanije DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, koja radi kao Externi poverenik za zaštitu podataka Augsburg u saradnji sa Kölner IT- und Datenschutz Anwalt Christian Solmecke.